TEHNIČKA KONTROLA

Pružamo usluge tehničke kontole. Na osnovu stručnog nadzora zaključuje se da li je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa zakonima i propisima, tehničkim pravilnicima, standardima i normama kvaliteta.
Ukoliko projekat zadovoljava sve navedene uslove, izdaje se potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli, odnosno potvrda o ispravnosti tehničke dokumentacije.

TEHNIČKI PRIJEM

Pre dobijanja dozvole za upotrebu izgrađenog objekta predstoji još jedan korak – tehnički prijem. Nudimo uslugu odgovorne kontrole izvedenih radova u skladu sa projektnom dokumentacijom i sastavljamo zapisnik komisije o tehničkom prijemu objekta.
Nakon izlaska na teren, stručna lica izdaju izveštaj o tehničkom pregledu sa ocenom da li je objekat podoban za upotrebu.

Compare